Najbliższe licytacje


Typ licytacji: 


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2019r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku mającego siedzibę przy pl. Kopernika 2 w sali nr 221, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej: Rybnik, obreb Popielów działki nr 2324/466, 2326/467 o powierzchni 0,0400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00037033/0 . Przedmiotowa nieruchomość gruntowa przylega bezpośrednio do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (działka nr 2158/465 o numerze KW GL1Y/00051326/5) Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika dla określonych terenów w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 706/XLVI/2014 z dnia 28-05-2014 przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie opisanym jako A16MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej intensywności zabudowy. należącej do dłużnika: Iwona Karwot, Gabriel Karwot wchodząca w skład wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej
Suma oszacowania nieruchomości GL1Y/00037033/0 wynosi 20 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 075,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 010,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rybniku przy pl. Kopernika 2 w wydziale I Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zdjęcia licytowanej nieruchomości znajdują się pod linkiem

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2019r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku mającego siedzibę przy pl. Kopernika 2 w sali nr 221, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, stanowiąca działkę gruntu nr 2158/465 o powierzchni 824 m2, położonej: Rybnik, ul. Spółdzielcza 6, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00051326/5 Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, piętrowy, podpiwniczony. Na parterze znajduje się: wiatrołap, korytarz, przedpokój, kuchnia i 3 pokoje. Na półpiętrze łazienka. Na I piętrze mieści się: korytarz, 3 pokoje, kuchnia i przedpokój. Razem powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych wynosi 146,40 m 2. Do przedmiotowej nieruchomości przylega bezpośrednio nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki nr 2324/466, 2326/467 o numerze KW GL1Y/00037033/3. należących do dłużnika:Iwona Karwot, Gabriel Karwot wchodzące w skład wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Suma oszacowania nieruchomości KW GL1Y/00051326/5 wynosi 286 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 214 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 600,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rybniku przy pl. Kopernika 2 w wydziale I Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Zdjęcia licytowanej nieruchomości znajdują się pod linkiem

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-05-2019r. o godz. 8:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku mającego siedzibę przy pl. Kopernika 2 w sali nr 118, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rybniku, ul. Raciborska 186 działka nr 2530/42 o pow. 852m2 zabudowanej budynkiem mieszkalno- użytkowym (handlowym) w zabudowie wolnostojącej o powierzchni całkowitej 359,63m2 (powierzchnia użytkowa parteru 145,90 m2, powierzchnia użytkowa piętra 96,41m2, powierzchnia piwnic 117,32m2) oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 17,95m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00045000/9 należącej do dłużnika Tomasz Reclik.
Suma oszacowania wynosi 987 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 658 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 98 700,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rybniku przy pl. Kopernika 2 Wydzial II Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Zdjęcia licytowanej nieruchomości znajdują się pod linkiem

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

 
Webm@aster