Najbliższe licytacje


Typ licytacji: 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2023 o godz. 10:00 w lokalu przy ul. Saint Vallier 8/1, 44-200 Rybnik, kancelaria komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1SUZUKI BALENO 1.6 KAT nr rej. SR1971N, VIN JSAEGD31W00400282, rok produkcji 2002, poj. 1593 cm3, ciemny zielony, kombi, przebieg ok. 265 tyś km.1 [szt]2000.00*)1500.00
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-03-2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku mającego siedzibę przy pl. Kopernika 2 w sali nr 33, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej: Rybnik, Dąbrówki 3 C/17, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00151063/4 należącej do dłużnika:Iwona Gliwa.
Lokal mieszkalny znajduje się na 5 kondygnacji (IV piętro) w budynku mieszkalno - użytkowym położonym w Rybniku, składa się z 1 pokoju, przedpokoju i łazienki z wc. Według stanu faktycznego na ścianie podłużnej w przedpokoju znajduje się aneks kuchenny. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wraz z przynależną komórką 37,65 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 29,15 m2. Powierzchnia przynależnej komórki 6,50 m2.

Suma oszacowania wynosi 142 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 106 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 200,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rybniku przy pl. Kopernika 2 I Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zdjęcia licytowanej nieruchomości znajdują się pod linkiem

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki na podstawie art. 1013 kpc w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego(dalej:kpc), w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-04-2023r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy SR w Rybniku Zbigniewa Zawadzkiego mieszczącej się: 44-200 Rybnik ul. Saint Vallier 8/1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rybniku obręb Kłokocin przy ulicy Włościańskiej działka nr 2777/254 o powierzchni 1200m2
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej z garażem w podpiwniczeniu. Budynek nie jest zgłoszony do użytkowania, wymagający zakończenia robót instalacyjnych i wykończeniowych. Powierzchnia zabudowy wg wypisu z kartoteki budynków to 48m2. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej ok. 76 m2. W kondygnacji piwnic garaż oraz pomieszczenie gospodarcze, w kondygnacji parteru wiatrołap, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka z wc, w kondygnacji poddasza dwa pokoje i korytarz. Budynek wykonany w technologii mieszanej - kondygnacja piwnic murowana z bloczków betonowych na fundamencie ze stropem żelbetowym, kondygnacja mieszkalna parteru i poddasza wykonana w konstrukcji drewnianej ze stropem drewnianym i ścianami warstwowymi z płyt OSB z warstwą izolacyjną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp z pasa drogowego ulicy Włościańskiej będącej droga publiczną. należącej do dłużnika: Roman Dziuryk, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00114030/3

Suma oszacowania wynosi 194 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 97 150,00 zł.
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 14:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 44-200 Rybnik ul. Saint Vallier 8/1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 19 430,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. .
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 kpc).Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 kpc).Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zdjęcia licytowanej nieruchomości znajdują się pod linkiem


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

 
Webm@aster