Najbliższe licytacje


Typ licytacji: 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki na podstawie art. 1013 kpc w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego(dalej:kpc), w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-01-2023r. o godz. 09:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy SR w Rybniku Zbigniewa Zawadzkiego mieszczącej się: 44-200 Rybnik ul. Saint Vallier 8/1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rybniku obręb Kłokocin przy ulicy Włościańskiej działka nr 2777/254 o powierzchni 1200m2
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej z garażem w podpiwniczeniu. Budynek nie jest zgłoszony do użytkowania, wymagający zakończenia robót instalacyjnych i wykończeniowych. Powierzchnia zabudowy wg wypisu z kartoteki budynków to 48m2. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej ok. 76 m2. W kondygnacji piwnic garaż oraz pomieszczenie gospodarcze, w kondygnacji parteru wiatrołap, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka z wc, w kondygnacji poddasza dwa pokoje i korytarz. Budynek wykonany w technologii mieszanej - kondygnacja piwnic murowana z bloczków betonowych na fundamencie ze stropem żelbetowym, kondygnacja mieszkalna parteru i poddasza wykonana w konstrukcji drewnianej ze stropem drewnianym i ścianami warstwowymi z płyt OSB z warstwą izolacyjną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp z pasa drogowego ulicy Włościańskiej będącej droga publiczną. należącej do dłużnika: Roman Dziuryk, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00114030/3

Suma oszacowania wynosi 194 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 145 725,00 zł.
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 14:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 44-200 Rybnik ul. Saint Vallier 8/1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 19 430,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 kpc).Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 kpc).Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zdjęcia licytowanej nieruchomości znajdują się pod linkiem

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

 
Webm@aster