Najbliższe licytacje


Typ licytacji: 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-05-2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku mającego siedzibę przy pl. Kopernika 2 w sali nr 120, odbędzie się druga licytacja 1/6 udziału dłużnika w nieruchomości położonej: Rybnik, Dąbrówki 15 B/28, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00149706/7.
Lokal mieszkalny znajduje sie na IX piętrze (10 kondygnacja) w budynku mieszkalno - usługowym położonym w Rybniku przy ul. Dąbrówki 15 B. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 83,80 m2 . Powierzchnia przynależnej piwnicy 2,90 m2. Lokal mieszkalny składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju.

Suma oszacowania 1/6 udziału wynosi 42 833,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28 555,55 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 283,33 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rybniku przy pl. Kopernika 2 I Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zdjęcia licytowanej nieruchomości znajdują się pod linkiem


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

 
Webm@aster